Browsing Tag

จิราภรณ์ วิหวา

“บำเพ็ญตะกละ”

ถ้าใครอ่าน "บำเพ็ญตะกละ" (สนพ. BUN BOOKS) ผลงานจากโคนลิ้นและปลายนิ้วของจิราภรณ์ วิหวา อาจจะทำให้น้ำลายสอได้…